WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach ATUH SINDBAD
publikowanych na www.travelinfo.pl
 1. Zawarcie umowy.
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą umów zawieranych z Agencją Turystyczno-Usługowo-Handlową SINDBAD Leszek Janas, 42-700 Lubliniec,ul.Karola Miarki 6a zwaną dalej Organizatorem, na świadczenia turystyczne nie obejmujące przelotów samolotem. Usługi turystyczne oferowane przez Organizatora to pakiety turystyczne opublikowane na stronie internetowej www.travelinfo.pl nie obejmujące biletów lotniczych. Bilety lotnicze należy rezerwować osobno na stronie: www.wizzair.com
  2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią ogólne warunki umowne Organizatora, stosowane w umowach o świadczenie usług turystycznych.
  3. Klient podpisując umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa które stanowią integralną część umowy.
  4. Umowa zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Klienta i Organizatora lub upoważnione przez Organizatora inne biuro podróży zwane Agentem przy jednoczesnym wpłaceniu przez Klienta umówionej zaliczki bądź pełnej należności za imprezę.
  5. Klient podpisuje umowę w imieniu własnym i osób trzecich których dane są w umowie jako dane uczestników imprezy.
 2. Warunki płatności.
  1. Przy zwarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić całość kosztów ceny ustalonej w umowie.
  2. Płatności należy dokonać kartą kredytową lub przelewem bankowym na konto organizatora.ATUH Sindbad nie akceptuje płatności gotówką.
  3. Korzystając z formy płatności przelewem bankowym rezerwacja zostanie utrzymana przez 5 dni roboczych.W tym terminie należy dokonać transferu środków.
  4. Nie dokonanie wpłat w określonym wyżej terminie powoduje rozwiązanie umowy i skreślenie wszystkich osób zawartych w umowie z listy uczestników.
  5. Dokumentem potwierdzającym należne świadczenia jest voucher, który Klient otrzymuje na podany adres e-mail po opłaceniu pełnej należności za imprezę.Każdy voucher posiada swój unikalny numer,którym należy się posługiwać korzystając z zamówionych usług.
  6. Fakturę otrzymacie Państwo pocztą po dokonaniu płatności.
  7. Nie wykorzystanie któregokolwiek świadczenia zawartego w umowie z woli Klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Zmiana programu świadczeń i cen.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest powodowana czynnikami niezależnymi od Organizatora, a zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości, jednocześnie w w/w przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych.
  2. Jeżeli zmiana programu lub świadczeń wpływa na zubożenie świadczeń umownych lub zmniejszenie liczby tych świadczeń Organizator zobowiązany jest powiadomić Klienta o tej zmianie. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych. Jeżeli Klient w terminie 3 dni na piśmie nie sprzeciwi się zmianie, Organizator uzna, że Klient wyraził na nią zgodę, przy czym liczy się data dotarcia pisemnego sprzeciwu do Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy z zastrzeżeniem, ze może ono nastąpić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walut oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy.
  4. Wzrost cen o więcej niż 15% ceny imprezy upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient powiadomił o tym fakcie Organizatora nie później niż w terminie 5 dni od daty poinformowania go o wzroście cen, przy czym odstąpienie nie może nastąpić później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku nie zachowania powyższych terminów lub wówczas, gdy wzrost nie przekroczył 15% Klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, a gdy tego nie dopełnił, stosuje się odpowiednie postanowienie pkt. II ppkt. 4.
 4. Odwołanie imprezy.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.
  2. Z powodu siły wyższej impreza może być odwołana w każdym czasie.
  3. Odwołanie imprezy zobowiązuje Organizatora do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonych przez Klienta kwot.
  4. W oparciu o postanowienia pkt. IV ppkt. 1, 2, 3, klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, a jedynie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Rezygnacja z udziału w imprezie
  1. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje z datą doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji Klienta z udziału w imprezie.
  2. Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń, z wniesionych przez Klienta opłat według poniższych zasad:
   1. 50 PLN od osoby opłaty manipulacyjnej, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
   2. 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
   3. 30% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
   4. 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
   5. 70% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
   6. 90% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
  3. Jeżeli Klient odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie w miejsce Klienta, Organizator ma prawo do pobierania opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN od osoby.
  4. W przypadku kiedy Klient odstąpi od umowy w trakcie trwania imprezy z powodu siły wyższej uniemożliwiającej mu uczestnictwo w imprezie, Organizatorowi przysługuje wtedy prawo do ceny za świadczenia już wykonane i te, które jeszcze zostaną wykonane pomimo odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do całej kwoty wpłaconej przez klienta.
  5. Za odstąpienie Klienta od umowy uważa się również: nie zgłoszenie na zbiórkę w dniu wyjazdu oraz uniemożliwienia wyjazdu przez służby graniczne lub celne, jak również w przypadku dojazdu własnego - nie zgłoszenie się w hotelu do końca pierwszego dnia wykupionych świadczeń.
  6. Dokonane przez Organizatora potrącenie ma charakter odstępnego określonego art. 396 K.C.
 6. Ubezpieczenie.
  1. Klient zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na własną rękę chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej. Organizator zaleca klientowi zawarcie umowy ubezpieczenia bagażu oraz od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.
 7. Reklamacje.
  1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo do reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.
  2. Reklamacja winna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz propozycję sposobu naprawienia szkody.
  3. Reklamacje należy przesłać na adres e-mail:info@travelinfo.pl, lub fax +48 34/35 100 10.
  4. Reklamacje rozpatrzone będą przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty ich dostarczenia do Organizatora.
  5. Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zakres odpowiedzialności Organizatora.
  1. Organizator odpowiada za należyte zrealizowanie imprezy turystycznej. W tych granicach Organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty poniesione przez uczestnika imprezy.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, jeżeli było to skutkiem działań Klienta lub osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem.
  3. Organizator nie odpowiada za odstąpienie Klienta od umowy spowodowane zatrzymaniem go przez służby graniczne oraz za brak ważnych dokumentów upoważniających do przekraczania granicy.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Usługach turystycznych i w następnej kolejności Kodeks Cywilny.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z reklamacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Organizatora.